״פרשת לך לך״ “ואנשי סדום רעים וחטאים לה’ מאד”  בילקוט שמעוני מובא, כי ארבעה דיינים היו בסדום, וכשמם כן היו: שקריי – שקרנים, שקרוריי , זייפאי – שהיו מזייפים הדין, ומצלי דין – שהיו מטים את הדין כרצונם. נביא להלן סיפורים הממחישים את העיוות בדין: א. פעם באו שני אנשים להתדיין בבית הדין של סדום. תבע האחד את חברו, כי הלה קיצץ את אוזן חמורו. אמרו הדיינים לבעל החמור: תן את חמורך לידידך זה, ויישאר החמור אצלו, עד שתצמח אזנו כבראשונה… ב. נהר היה בסדום וגשר מעליו. קבעו דייני סדום חוק, כי כל העובר בגשר, עליו לשלם 4 זוזים מכס. ומי שעובר בנהר צריך לשלם 8 זוזים. פעם אחת הגיע כובס, שלא ידע את חוקי המדינה, לסדום. וכשראה כי המעבר כרוך בתשלום, עבר במים כדי לחסוך את דמי המעבר. אמרו לו: “אם עברת בגשר, תן לנו 4 זוזים. אמר להם הכובס: “לא השתמשתי בגשר שלכם, עברתי במים.
“אם כן, שלם לנו 8 זוזים”! – ענו לו אנשי סדום. לא רצה הכובס לשלם, הלכו והכוהו ופצעוהו אנשי סדום. הלך הכובס לבית הדין ותבע את האנשים שהכוהו לדין. אמר לו הדיין: “עליך לשלם להם שכר על שהקיזו את דמך, שכן הקזת דם מועילה לבריאות… ועוד, עליך לשלם 8 זוזים דמי מעבר במים… ג. פעם אחת נזדמן לסדום אליעזר עבד אברהם. הכוהו אנשי סדום ופצעוהו. הלך אליעזר לבית הדין לתבוע תשלום על פציעתו. אמר לו הדיין: עליך לשלם למי שפצע אותך תשלום בעבור הקזת דם. נטל אליעזר אבן גדולה, וזרק על הדיין ופצעו. מה עשית??? צעק הדיין. אמר לו אליעזר: את השכר שעליך לשלם לי על שהקזתי את דמך, תנהו, בבקשה ממך, למי שפצע אותי, וזוזים שלי מונחים במקומם…
שבת שלום עם קדוש
״אין עוד מלבדו״