זמני השבת \ חג הקרובים באשדוד

פרשת בלק
הדלקת נרות 19:32:00
הבדלה 20:32:00

השבת מתקרבת, אתם גרים באשדוד או עושים שבת באשדוד ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

יום השבת אין כמוהו, ציוה אלקים עליו ויברכהו. כמובן שכמו כל דבר גדול צריך הכנה וכלי ראוי כדי לקבל אותו. במאמר הבא תוכלו ללמוד על אור השבת, דרכים להשגתו, הלכותיו, הנהגותיו ועוד שפע של ברכות ועצות.

מעלת שמירת השבת

השבת – הברית בינינו לבין הקב”ה (מעובד מהקדמת המשנ”ב להלכות שבת).

חמישים יום לאחר יציאת מצרים, ראו ושמעו כל עם ישראל את אלקים מדבר אליהם במעמד הר סיני ההיסטורי. עשרה דיברות נאמרו לעם ישראל, ובתוכם הדיבר הרביעי: “זכור את יום השבת לקדשו” וביחד עימו “שמור את יום השבת לקדשו”. כמו שאנחנו שרים בפיוט לכה דודי: “זכור ושמור בדיבור אחד” ה’ אמר את המילים זכור ושמור כדיבור אחד, ואנחנו, עם ישראל, שמענו את שני המילים גם יחד. שמירת השבת איננה עוד מצווה מתוך תרי”ג מצוות האלוקיות שה’ נתן, אלא היא מהחשובות שבהם, ומהיחידות שנקראות ‘ברית’. כמו שכתוב: “ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם” – הקב”ה אומר לעם ישראל שעליהם לשמור את השבת כהלכתה, כי שמירת השבת היא ה’ברית’ שמגלה את הקשר הבלתי יינתק של עם ישראל והקב”ה. ולכן אמרו חכמים שכל המשמר את השבת – כאילו קיים את כל התורה כולה! ומצד שני: “כל המחלל את השבת – כאילו כפר בכל התורה כולה”. ומידה טובה מרובה: “כל השומר שבת כהלכתו, אפילו היה עובד עבודה זרה כדור אנוש (הדור שהתחיל לעבוד עבודה זרה בעולם) – מוחלים לו על כל עוונותיו, כמו שאומר הנביא: “שומר שבת מחללו” השומר שבת מחול (נסלח) לו כל עוונותיו! ובגלל ששמירת שבת הוא הברית בין יהודי לאלוקיו, לכן פוסק השולחן ערוך, שאם יהודי מחלל שבת בפהרסיא (ברבים, ולא מתבייש בכך אפילו כשעובר לידו רב גדול) – הריהו הוא נחשב כמומר (מי שעובר) על כל התורה, ויש לכך כמה השלכות הלכתיות חמורות (שאינו יכול לשחוט בשר, לעלות לתורה, לגעת בבקבוק יין ועוד), מלבד מה שהתורה החמירה בענשו של המחלל שבת שדינו בסקילה (בזמן שהסנהדרין ישבו בבית המקדש, זה לא מעשי כמובן, אבל מלמד עד כמה בעיני התורה חילול שבת הוא חמור) ואם אין עדים והתראה על כך – עונשו כרת (הנשמה שלו נכרתת משורשה, ואף על פי כן על ידי תשובה אפשר לתקן הכל, ואין ייאוש בעולם כלל) . [הקדמת החפץ חיים למשנה ברורה חלק ג.]

השבת – זכר למעשה בראשית – יסוד האמונה

אמר הקב”ה לעם ישראל: “זכור את יום השבת לקדשו (למה?) כי ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש”. גם בקידוש אנחנו מזכירים שהשבת היא “זכר למעשה בראשית”, כלומר: כשיהודי עובד כל השבוע וביום השבת הוא שובת ממלאכתי – הוא בעצם מעיד על כך שהקב”ה הוא זה שברא את העולם (ולא איזה פיצוץ רנדומלי או שהעולם ברא את עצמו חלילה). ובשמירת השבת הוא מעיד על יסוד האמונה – שיש הקב”ה בעולם. יסוד האמונה הזה הוא התשתית שעליו מתבססת כל התורה והמצוות. ולכן ברור ששמירת שבת, איננה עוד פרט בתוך מערכת החוקים האלוקית העצומה שנקראת מצוות, אלא ששמירת השבת, היא היסוד והתשתית עליו מונחת כל שאר המצוות. ולכן אמרו חז”ל שכל השומר את השבת – כאילו שומר את כל התורה כולה, וכן להיפך. [שם]