דבר תורה לפרשת ויחי “דרך הבעל שם טוב” תשע”ח

“ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב …” אומר רשי פרשה זו סתומה לפי שכשנפטר יעקב נסתמו ליבם ויעניהם של ישראל, מה הפירוש:  “נסתמו ליבם ועיניהם של ישראל” ?

“ויקרא יעקב לבניו ויאמר אליהם היאספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים”, מפרש רש”י: ביקש יעקב לגלות את הקץ נסתלקה ממנו שכינה, מה כל כך גרוע ברצון של יעקב לגלות את הקץ לבניו עד שהסתלקה ממנו השכינה ?

כשיעקב דיבר עם יוסף אמר לו ” האלוקים הרועה אותי” גם דוד המלך אמר: “מזמור לדוד ה’ רועי לא אחסר” מה הכוונה ברעה ? אברהם אבינו אמר “ה’ המוציא אותי” מדוע שינה יעקב?

המלאך הגואל אותי…” ברך יעקב אבינו: “ויקרא בהם שמי ושם אבותיי”, שואלים המפרשים מדוע הקדים יעקב את שמו לשם אבותיו אברהם ויצחק?, דורשת הגמרא בתענית “יעקב אבינו לא מת” שואלת הגמרא: הרי כתוב במפורש שקברו אותו והספידו אותו אז איך דורשת הגמרא שהוא לא מת ? עונה הגמרא שלומדים מהמילים מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, שואלים שוב המפרשים אבל בכל זאת רואים שהוא מת ואין מקרא יוצא מדי פשוטו…

יש מושג בפרשה שחוזר על עצמו “ויהי ימי יעקבשני חייו שבע שנים…”  מה הכוונה ימי שני ? (הביטוי חוזר בפרשה מספר פעמים) אצל שרה אמנו לא כתוב ימי שני, כתוב:  “ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים”, מדוע אצל יעקב התורה משתמשת בביטוי ” ימי שני” = ימים ושנים ?

יסוד : “שלמות באמונה”

יעקב אבינו נקרא “איש תם יושב אהלים” , מה הכוונה “איש תם יושב אוהלים”?, האם יש קשר בין יושב אהלים לבין תם? האם יושב אהלים חייב להיות תם ? ( תם = שלם), בטבעו של עולם לאדם מאוד קל להתחבר לבורא עולם כשטוב לו, נולד לאדם בן הוא מהלל ומודה לה’ כנ”ל במציאת אישה טובה, עבודה טובה וכו’ , מתי קשה לאדם להתחבר לה’ ? כשקשה לו, כשלא מסתדרים לו הדברים, אז הוא מחפש דרכים לברוח ולצאת מהמצב, גם אם הוא יתפלל לה’ הוא יבקש ממנו שיציל אותו מהמצב הזה, כאשר המצב שלו היה טוב הוא לא התפלל לה’ שיציל אותו מהטוב, הוא התחבר לטוב הזה שה’ השפיע עליו, מדוע בשלילה הוא מתפלל לה’ שיציל אותו מהמצב הזה? , יעקב איש תם” תם = שלם, יעקב ביקש למצוא את ה’ גם ברע כפי שהיה אתו בטוב, לכן הוא שלם. אנשים תמיד אומרים לך לנסות לצאת מהצב בו אתה נמצא, אם זה בפחד לברוח מהפחד אם זה בתוך העצבות לברוח מהעצבות וכו’, דרך הבעש”ט מלמדת אותנו ההפך, אם אדם בפחד שיחפש וימצא את ה’ בתוך הפחד, שיאמר לה’ “אני מעצמי מפוחד ונופל, כל מה שאני בד”כ בריא ולא מפחד אלו הרחמים שלך עלי, אבא תזכה אותי למצוא אותך בתוך הפחד”, כשאדם מבקש כך מה’ ובאמת מאמין בכך, השם כבר יוציא אותו מהפחד, הדבר דומה לאשה שכורעת ללדת, דבר ראשון היא תתקשר לאמה, מדוע היא מתקשרת אליה?  הרי היא לא מילדת, התשובה ברורה לכולנו, כשאמא נמצאת איתי, נמצאת לידי, אני מיד בטוח ורגוע יותר, ק”ו כשאני מרגיש ומאמין שהשם נמצא איתי בכל מצב בו אני נמצא.

“ויקומו עליו כל בניו לנחמו וימאן להתנחם”  יעקב סירב להתנחם, מדוע? מכיוון שיעקב היה איש תם, הוא מצא את ה’ בכל המצבים, בטוב וברע, הוא הרגיש צער בלב על אובדן יוסף, באו אליו כל המשפחה וניסו לנחם אותו, אמרו לו תצא מהצער ותכנס קצת לשמחה, יעקב מיאן להתנחם, הוא אמר להם אני לא יכול להתנחם אבל אני עובד עם הצער, אני מוצא את ה’ בתוך הצער שלי, כך יעקב עבד את ה’ 22 שנים, לאחר התקופה הזו באו ואמרו לו עוד יוסף חי, ותחי רוח יעקב אביהם, לא יעקב הוציא את עצמו מהצער שלו, ה’ הוציא אותו מהצער !

“יעקב איש תם יושב אוהלים”, אנחנו אוהבים להיות בבית כי הבית מסמל יציבות, חוסן ומקלט, לעומת זאת אוהל הוא ארעי, זז ברוח, אין לו דלת וכו’, יעקב היה “איש תם יושב אוהלים”, פירוש: יידע למצוא את ה’ גם בעראי, גם במצבים בהם נראה היה שהקרקע נשמטת תחת רגליו, לכן זכה ל- “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל”  בגלל שיעקב ידע למצוא את ה’ בתוך האוהל, בתוך הקשיים זכה ל “משכנותיך ישראל” ה’ הוציא אותו מהארעיות והעביר אותו ליציבות.

 

“ויקרא בהם שמי ושם אבותיי” אברהם היה חסד, יצחק היה שמחה, יעקב היה אמת\תם, המסר של יעקב לבניו הוא: קודם כל להיות “תם” זה הפירוש “יעקב לא מת” , יעקב לקח את ה-מת ושם בהתחלה א (א= אלופו של עולם) , חיפש יעקב ב-מת, במצב הקשה את ה’ וזה היה המסר שלו לבניו, קודם כל תמצאו את ה’ בכל מצב לאחר מכן ה’ כבר יעביר אתכם למצב של אברהם-חסדים ולמצב של יצחק- שמחה.

לכן אצל יעקב מונים את הימים ולא רק את השנים, כשמונים שנים זוכרים רק את הדברים הגדולים שקרו, איך הייתה השנה בכלליות, אבל אצל יעקב אבינו סופרים גם את הימים מכיוון שבכל יום ובכל מצב שהיה ה’ היה עמו.

כשנפטר יעקב “נסתמו עיניהם וליבם של ישראל” מדוע ? מכיוון שבניו כבר לא הצליחו למצוא את ה’ בלא טוב.

יעקב לא הצליח לגלות לבניו את הקץ, יעקב היה תם, העבודה שלו הייתה “תמים תהיה עם ה’ אלוקיך” גם במצב של ה'(=רחמים) וגם במצב של אלוקים(=דין) למצוא את ה’ ולעבוד אותו, לכן משמיים לא נתנו לו לגלות את הקץ כי אז לא תהיה לבניו את היכולת לעבוד את ה’ גם במצבים הקשים, כי אז הם יראו שגם המצבים שנדמים לנו כקשים הן תכלית הטוב.

 

שנזכה לעבוד את ה’ בשמחה וברחמים כל הימים

שבת שלום ומבורך