פרשת וירא -הכרת השפלות של אברהם ושרה – מתחילה הפרשה, ״וירא אליו באלוני ממרא..״  ולכאורה למה הכל בלשון נסתר.. וירא אליו-למי?
ועוד -רש״י כותב שהקב״ה בא לבקר את החולה. למה לבקר אותו? הרי יכל במקום זה לרפא אותו?
״באלוני ממרא״ -שנתן לו ממרא עיצה על המילה.
אמר לו ממרא -כדאי לך לעשות ברית מילה.
ולכאורה לא מובן -איך ייתכן שאברהם התייעץ עם שלשת אוהביו אם לעשות ברית מילה או לא?
פתאום הוא שואל ומתייעץ אם לשמוע לקב״ה. ?
וכי באור כשדים שנפל לכבשן האש הוא שאל מישהו? אז מדוע כאן הוא שאל?
המלאכים באו לאברהם ונהנו מסעודת המלכים שעשה להם..
״ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל״
מובא בגמרא(ב״מ פז.)מלמד ששרה צנועה הייתה
״ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה״ -המלאכים אומרים לאברהם – בעוד שנה יהיה לכם בן.. כמו שאתם חיים וקיימים עכשיו..
מה זה כל האריכות הזאת -כמו שאתם חיים וקיימים עכשיו כך יהיה לכם בן שנה הבאה
למה לא אמר פשוט שיהיה להם בן?
ועוד -ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו
מי זה והוא אחריו -שהפתח היה מאחוריו
מה זה משנה איפה היה הפתח?
יש ברכת האורח שאומרים בברכת המזון –
אדם אורח שמברך את בעל הבית – הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה שיזכה לבן זכר
צריך לענות אמן..
ומה קורה עם שרה? ותצחק שרה בקירבה לאמר: ״אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן״
היא צוחקת ולא מאמינה שזה יקרה-אין סיכוי!
ולא מובן מדוע לא אמרה אמן?? איפה האמונה שלה נעלמה?? הרי הייתה יותר נביאה מאברהם
ה׳ שואל את אברהם: ״למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי-היפלא מה׳ דבר??!״
בורא עולם בעצמו לא הבין איך לא האמינה
ומה ה׳ אומר לאברהם ? הוא שינה ממה שהיא אמרה .. אלא אמר ״ואני זקנתי״ שהתכוונה על עצמה ולא שאמרה על אברהם שהוא זקן..
ולמה שינה? מפני השלום..
וכי זה היה פוגע בשלום בית ?! מה פוגע בזה שהיא אמרה שהוא זקן?
ומה היה כל כך חשוב לשנות מפני השלום??
ועןד לא מובן- שרה בקרבה לאמר לא צחקתי- ויאמר: לא, כי צחקת!
מה הולך פה??? הרי מדובר בשרה אימנו.. אז מה היא משקרת לקב״ה?
אומר מי השילוח:
הגמרא אומרת: הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים:
ה׳ קובע איפה תגור, ומי יהיה שכן שלך.. ואיזה גובה תהייה! הכל!
חוץ מיראת שמיים שזה אתה!
אבל יצחק אבינו היה מפרסם בעולם -שהכל בידי שמיים כולל יראת שמיים.. שהמידות שלך והיראת שמיים שלך הכל זה בא מה׳!
לכן יצחק נקרא עולה תמימה שהיה מעלה את הכל בשלימות אל ה׳
ולכן כדי להביא ילד כזה כמו יצחק צריך להכין אותם להיות ראויים לזה.
אומר הקב״ה לאברהם בסוף פרשת לך לך:
״התהלך לפני ואהיה תמים.. ״
אמר אברהם וכי יש לי משהו לא בסדר?
אמר לו ה׳ אין לך תמימות בלי הברית מילה
מה העניין של ברית מילה?
צריך להסיר את עגלת הגוף: למה?
אומר החינוך: אחרי שאדם מסיר את ערלת הגוף הוא יכןל להסיר את ערלת הלב. ומלתם את ערלתם לבבכם.. מה זה ערלת הלב? איך מסירים אותה?
יש אנשים שהלב שלהם אטום, הוא לא מצליח לחדור פנימה לתוך הלב שלו, לא מצליח לזהות מה קורה בתוך הלב.
כי יצר לב האדם רע מנעוריו.
אם יש ערלת לב לא מצליחים לזהות מה הפנימיות האמיתית שמסתתרת בפנים.
כשאדם נותן לחתונה מתנה של 700 שקל הוא צריך לזהות שבאמת הוא קמצן ורק ה׳ עוזר לו לתת, והכל נובע מאינטרסים אישיים.
ברית מילה זה הסרת ערלת הגוף, כדי שתזהה את נקודת החולשה שלך. ותבין שזה לא אתה אלא הרחמים של ה׳
וממילא ערלת לב זה שאתה אטום ולא מצליח לזהות האמת הפנימית שלך.
בא הקב״ה ואומר לאברהם התהלך לפני ואהיה תמים- שצריך לעשות ברית כדי להסיר את הערלה כדי שתכיר את השלילה שלך ואז תוכל להיות תמים-שלם. כי ככה אתה מתחבר לבורא עולם.

אחרי שה׳ אומר לו לעשות ברית-ופתאום עוזב אותו
ומה קורה לאברהם? מתחיל להתייעץ עם חברים שלו אם לשמוע בקול ה׳ ולעשות ברית…!
מה קורה לך?! איפה הלך לך? איפה וישכם אברהם בבוקר? איפה המסירות נפש שלך??
אתה שואל את אשכול?? את ענר?
אלא הבורא עולם הראה לאברהם בא תראה מה אתה בלעדי!! מתחיל לשאול שאלות!!
זה שקמת בבוקר עשית מסירות נפש זה הכל בגלל הרחמים שלי! זה לא בזכותך!
פתאום אתה מאבד את האמונה! מאבד הכל!
וזה היה ההכשרה לאברהם אבינו לפני שמביאים לו את יצחק!
לכן אומר רש״י שה׳ בא לבקר את החולה!
לבקר מלשון ביקורת! ה׳ לבא לתת לו ביקורת..
למה צריך להיות חולה ביום השלישי למחלתו?
כי בלי כאבים זה לא יעזור כלום!
לכן כל צריך לעבור כאבים בחיים כדי שיבין מה הנקודה הפנימית שלו..
בלי כאבים לא מצליחים להסיר את ערלת הלב!
אדם שטוב לו בחיים לא מתחבר לבעל שם טוב! לדיבורים האלו.. לא מבין מה זה.
לכן אחרי שה׳ הראה לאברהם לאיפה הוא יכול לרדת.. הוא מבין ש״הוא יושב פתח האוהל.. ״
שהפתח רחוק ממנו..
לכן אברהם מוזכר כאן בלשון נסתר… וירא אליו..
כי הוא הגיע לשלב של ביטול מוחלט! אני כלום!
ויאמרו אליו איה שרה אשתך.. ויאמר הנה באוהל..
אני מחוץ לאוהל.. אבל אשתי בתןך האוהל!׳
״ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה״ מה הם אמרו ?
אומר האריז״ל לחווה הייתה שתי שמות/ לפני החטא חיה.. אחרי החטא -חוה! מלשון חויה שזה נחש.
שרה הייתה התיקון של חווה –
ולכן המלאך לשרה
שוב אשוב אליך כעת חיה.
אם שרה תתקן את החטא של חווה ותחזור להיות ״חיה״ .. היא תקבל בן.
מה השרש החטא של חווה ?
והייתם האלוקים יודעי טוב ורע!
הנחש הכניס להם גאווה.. ולכן התיקון לתקן את החטא זה לעבוד על שפלות ועוונה.
ואם היא תהיה חיה -היא תקבל בן.
מה זה בן? היא תזכה ללדת ילד שיהיה בדרגת בן
״אם כבנים אם כעבדים״ -התורת אבות מסלונים : אומר שבן זה אדם שמקיים מצוות ומכיר שהכל זה מגיע מהרחמים של ה׳ ולא בא ממנו. עבד חושב שהכל הוא עושה בעצמו..
וממילא אם שרה תגיע להכרת שיפלות היא תזכה לבן מיוחד שיהיה בדרגת בן ולא כמו עבד.
אבל מה קרה בפועל?
ה׳ עזב את שרה- ואז מה קרה?
ותצחק שרה בקרבה לאמר: אני זקנה ! אין לי סיכוי!
ו״אדני זקן״ אומר האר״י הקדוש והאור החיים!
ששרה אמרה: שהבורא עולם אפילו לא יכול להביא לי ילדים…! לא יאומן!
ולפי זה יוצא שה׳ לא שינה ! אלא אמר בדיוק מה שהיא אמרה- ואני זקנתי! זה מה שהיא התכוונה
שואל אותה אברהם: באמת את צחקת? מה קורה לך?
ותאמר שרה: ״צחוק עשה לי אלוקים״ כל השומע יצחק לי.. אומר רש״י : לשון שמחה.
לפי הבעל שם טוב – אלוקים עשה ממני צחוק!
הראה לי מה אני יכולה להגיע בלעדיו!
שרה עושה עבודה עם עצמה והגיעה להכרה שהכל זה בא מהרחמים של ה׳ !
לכן אמרה לא צחקתי.. לא באמת התכוונתי כי אני מאמינה בתוכי.. ויאמר לה לא: כי צחקת.. בלעדי בורא עולם -את צחוק אחד גדול!
אם הכל בידי בידי שמיים כולל יראת שמיים
אז איפה הבחירה שלנו אם הכל בא מהקב״ה?
הבחירה שלנו – אם אנחנו נודה בזה שהכל בא מהרחמים של ה׳ אז ה׳ ימשיך להשפיע עלינו שפע והצלחה! מגביה שפלים עד מרום!
אבל מי שלא מודה בזה אלא חושב שהכל זה מעצמו ולא מבורא עולם! אז ״משפיל גאים עדי ארץ!
משפיל אותך עד שתבין שאתה ״ארץ״..
וזה המסר המדהים מאברהם אבינו ושרה!
שהקב״ה היה צריך להכין אותם כראוי על ידי הברית מילה שיהיה שלם ושיוכל להסיר את ערלת הלב ע״י ערלת הבשר – ויגיע להכרה שהכל בא מהרחמים של ה׳ !
וכל זה כדי שיזכו לקבל את יצחק אבינו! שהכל בידי שמיים כולל היראת שמיים שלנו!

ה׳ יזכינו שנזכה להדבק בדרך הבעל שם טוב..
אמן!
שבת שלום ומבורך!
(סיכום שיחה הרב י.ל פלורידה)