פרשת חיי שרה: המפתח להצלחה בפח אשפה!
בפרשה יש את הסיפור הידוע של השידוך שעשה אליעזר ליצחק ורבקה.
אברהם שולח את אליעזר לקחת אישה לבנו ליצחק..
אליעזר יצא לשליחות ורואה את רבקה עם הגמלים.. ניגש אליה ומביא לה תכשיטים..
״ויקח העבד בקע משקלו שני צמידים על ידיה.. שני אומר רש״י:
שני צמידים: כנגד שני לוחות הברית
עשרה זהב כנגד עשרת הדברות
נזם זהב כנגד מחצית השקל..
למה לא הביא לה נזם לאוזניים? אלא לאף.
כמו שמצינו שאהרון אמר לעם ישראל יתפרקו נזמי הזהב באוזני נשיכם. שזה היה התכשיט של הנשים מה עומד מאחורי הנזם הזה?
עוד שאלה:
אליעזר מספר את הספור למשפחה של רבקה
״ואקוד ואשתחווה לה׳ ואברך אל ה׳ אלוקי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו״
מה זה בדרך אמת?
איפה היה פה אמת ושקר?
גם אמר לפני כן אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעל אדוני
יש פה אמת שמסתתרת פה?
עוד כתוב: ״ ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וירא והנה גמלים באים ״
מובא בחז״ל שיצחק מתקן תפילת מנחה..
מי נמצא עם הגמלים? רבקה ואליעזר
ובכל זאת כתוב שהוא ראה גמלים..
מה היא ראתה? ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל.
למה הוא גמלים והיא רואה את יצחק? למה היא לא רואה עצים ושדה?
ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל:
אומר רש״י השמיטה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע
למה רש״י הדגיש שהיא השמיטה את עצמה אבל לא הגיעה עד הקרקע. ?
״ ותאמר מי זה האיש הלזה.. אשר הולך בשדה לפנינו.. ? ״
מי זה האיש הנורא הזה ..
״ אשר הולך בשדה״- אומר המדרש: ראתה אותו עומד בשדה בתפילה וידיו שטוחות..
איפה חז״ל ראו במילים האלו : שהוא עומד בתפילה וידיו שטוחות? איפה זה כתוב?
״ ויאמר העבד: הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותכס. ״
זה התגובה השנייה שלה: מה עומד מהאחורי זה שלקחה את הצעיף והתכסתה?
״ויביאיה יצחק באוהלה וינחם אחרי אימו״
מה גרם לו להתנחם?
שראה ענן קשור על האוהל
ברכה מצוייה בעיסה
נר דולק מערב שבת לערב שבת
שמתה שרה פסקו וכשבאה רבקה חזרו.
מה יש באותם שלשה ניסים שהיו בימי שרה? מה המסר שלומדים מהם?
אליעזר יצא לשיחות וראה ניסים מעל הטבע – שהיתה לו קפיצת הדרך.. והנה טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת.
וזה היה הפעם הראשונה שיצאה רבקה לשאוב.
מי אמר שזו היא? מי אמר שהאחים שלה יסכימו? ושהיא תסכים לבא איתו.?
הכל הלך לו בקלות בלי שום עיכובים..,
כשבא לבית שלה:
״ויען לבן ובתואל : מה׳ יצא הדבר. ״
התלכי עם האיש הזה : ותאמר אלך..
רואים שיש פה סיעתא דישמייא מיוחדת.
ישבו לסעוד ביחד ובתואל ניסה להרעיל אותו ובא מלאך והעביר את הצלחת לבתואל והוא מת במקום.
מה הולך פה ומה המסר שלומדים מכאן?
יש פה יסוד מאוד חשוב:
ויאמר העבד: ״ ואומר אל אדוני אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי: ״
אלי כתיב: בת הייתה לו לאליעזר והיה מחפש עילה שיאמר לו אברהם שישיא את יצחק לביתו.
אמר לו אברהם : בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך.
איך יכול להיות שהיה זקן ביתו.. המושל בכל אשר לו. והיה עבד צדיק כנגד 318 איש ונלחם איתו כנגד המלכים. והיה אחד מעשרה צדיקים שנכנסו בחייהם לגן עדן.
איך אמר לו: אתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך. ?
הרי אברהם הוא עמוד החסד. ואיך ככה אמר לו?
אדם שרוצה שיהיה לו סיעתא דישמייא
זה רק אם כל הזמן הוא זוכר את הפגם שלו.. ואת השלילה שלו.
אברהם אומר לאליעזר : אתה השדכן של עם ישראל ולכן אתה חייב לזכור את נקודת הפגם שלך! לא בגלל שאני רוצה לפגוע בך אלא כדי שיהיה לך סיעתא דישמייא מעל הטבע. ורק אם תזכור את זה אתה תצליח בשליחות!
ולכן אליעזר כל הדרך אומר: ויאמר העבד.. ויאמר עבד אברהם אנכי.. וייקח העבד..
אליעזר כל הזמן עובד עם עצמו לא לשכוח מי הוא באמת.. ולכן זכה לסיעתא דשמייא
וזה אומר ר׳ בונים מפישסחא: בספר קול שמחה;
עבד משכיל ימשול בבן מביש:
אומר הגאון מווילנא:
אולי לא תאבה האישה : בת הייתה לו.
איפה כתוב שהתכוון לבת שלו?
יש הבדל בין פן לאולי: שניהם מילות ספק -שמא
פן- זה ספק שאתה לא מעונין שיקרה.
כמו ״פן יפתה ללבכם״
אולי; זה ספק שאתה מעוניין שזה יקרה..
אולי נלך למקום כלשהו? אולי תשחררי אותי ללכת..
הכוונה שהלוואי שזה יקרה.,
אמר לו אברהם הישמר לך פן תשיב את בני שמה: שלא רצה שזה יקרה.
אומר אליעזר ללבן ובתואל : אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי.. אם לא רצה שיקרה היה צריך לעשות פן לא תבא אחרי.. למה אמר אולי?
כי רצה שכל השליחות תיכשל.. ורבקה לא תרצה לבא.. ולמה? כי הייתה לו בת.
לאורך כל הדרך אליעזר מזכיר לעצמו שלא יצליח בשליחות
אז אם זה בכל סאת מצליח זה הכל מבורא עולם
לכן אמר ה׳ הנחני בדרך אמת..
כשאתה מודע לאמת שלך שאתה אנטי ולא רוצה שיקרה.. אתה זכה שבורא עולם נכנס לתמונה ועושה הכל שיקרה מעל הטבע.
רק כשאתה זוכר את השלילה שלך האמיתית אתה זוכה לסיעתא דישמייא מיוחדת.
וזה דרך אמת! שאתה מתחבר לאמת שלך!
כמו אותה ילדה שפחדה מהכלב והעלתה את הפחד לה׳ ובסוף ראתה שלא היה שם כלב בכלל..
וזה מה שקרה אצל רבקה: ותמהר אל השוקת ותמהר ותוריד כדה..
הכל אצלה היה במהירות ומתוך שמחה והתלהבות
אומר לה אליעזר: אם את רוצה שהשמחה הזאת תמשיך כל הזמן: תזכרי את האף שלך.,
לכן נתן לה את הנזם באף! ולא באוזן ..
איפה מידת השמחה נמצאית?
אומר הבעל שם טוב: השמחה נמצאית בכעס שהוא בתוך האף..
את צריכה לזכור שמצד עצמך את עצבנית וכועסת ורק מצד הרחמים של ה׳ את שמחה.
כשאדם שוכח שהוא כעסן ה׳ מזכיר לו ומפיל אותו בכעס שוב ושוב. ורק אם זוכר שהוא מציאות של כעס הוא לא יכעס יותר.
יצחק רואה והנה גמלים באים:
הוא קלט שהיא אוחזת שהיא גומלת חסדים
גמלים מלשון גמילות ..
״ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל״
יש אנשים שמזלזלים בצדיקים : שלא צריך ללכת לצדיקים.. העיקר לימוד גמרא…
מה קורה לרבקה? היא רואה את יצחק ונופלת מעל הגמל..
היא מתחילה ליפול .. השמיטה עצמה לארץ..
רק שרואים את הצדיק.. הוא משפיע יראת שמיים.. ואז היא נופלת מעל הגמל..
ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך לקראתנו
מה קורה לצדיק שרואה אדם שאוחז מעצמו?
יצחק מבין: למה ה׳ הראה לי אותה? שאני יעבוד על עצמי.. הוא עשה דין עם עצמו..
מיד עמד בתפילה וידיו שטוחות..
ידיו -כוחי ועוצם ידי..
ה׳ הראה לי שאני צריך לעבוד על עצמי
ההולך בשדה לקראתינו.. הןא עושה עבודה עם עצמו..
מה קורה לאדם שהצדיק עושה עבודה מולו?
השפיע על רבקה.. ולכן היא לוקחת את הצעיף ומתכסה.. אני לא בתמונה!! אני כלום!
בהתחלה השמיטה עצמה לארץ אבל לא הגיע לביטול גמור.. עד הקרקע..
אבל אחרי שהוא עשה עבודה.. הוא גרם לה להגיע לביטול גמור.. שכיסתה את עצמה.,
עכשיו מה היה עם שרה?
שרה אימנו כל החיים שלה היה לה ענן קשור כי האוהל.. ברכה בעיסה והיה לה נר שדלוק מערב שבת לערב שבת..
המסר הראשון ששרה אימנו מעבירה לעם ישראל:
ענן קשור על האוהל..
אוהל מסמל הסתרה.. כיסוי..
איה שרה אשתך.. הנה באוהל..
עם ישראל תזכור גם כשאתה במצב של אוהל של חושך והסתר פנים.. נפילות.,
תזכור שהענן קשור מעליך.. ה׳ ממשיך לאהוב אותך!
לך זה נראה אוהל וכיסוי והסתר פנים..
גם כשאתה בנפילות .. בחטאים.. אתה מיואש לגמרי
תזכור שאבא אוהב אותך!! לא משנה איפה נפלת.,
לא משנה כמה חטאים עשית..
ה׳ הביא אותך למצב הזה.. והוא עדיין אוהב אותך.
ברכה מצוייה בעיסה: אדם חושב שהוא מניח תפילין או לומד תורה יש בו ברכה..
אבל אם אתה ניגש לארוחת צהריים .. אין בזה ברכה
אומרת שרה: גם בעיניינים הגשמיים יש ברכה! יש שם אור! בתוך התאוות יש אהבת ה׳
בתוך הכעס יש שמחה! בתוך הפחד יש פחד ה׳
גם בדברים הגשמיים יש אור! והתפקיד שלך לגלות את האור שבעיסה!
נר דולק מערב שבת לערב שבת:
אדם הולך לו יום מוצלח.. הוא חושב הנה הצלחתי..
ה׳ שלח לך דרישת שלום.. ואתה צריך להחזיק אותו עד להצלחה הבאה.,
החיזוק הראשון צריך להחזיק אותך עד לפעם הבאה..
וזה הנר דולק מערב שבת לערב שבת.
וזה המסר שהיא הצליחה להעביר לעם ישראל
וזה מה שראה יצחק כשהתחתן עם רבקה..

השבוע נאבד לבת שלי המפתח.. ולא מצאה אותו
עד שעלה לה רעיון לחפש בפח אשפה ומצאה אותו שם… ואז הבנתי לקח מוסרי מהסיפור הזה:
המפתח של החיים נמצא בפח אשפה!!
המפתח להצלחה שלך בחיים! נמצא באשפה שלך שתבין מי אתה באמת! רק שם תזכה לראות את ההצלחה שלך בחיים!

ה׳ יזכינו!! שבת שלום ומבורך!

( סיכום שיחה: הרב י.ל פלורידה ארה״ב)