פרשת “וארא” יסוד שמות ה’ (העלאת המידות)

לאבות הקדושים ה’ נגלה בשם ש-ד-י, במזוזה כתוב בחוץ שם ש-ד-י , גם בתפילין יש את שם ש-ד-י האות ש בקשר האחורי, האות ד בתפילין של ראש והאות י’ בתפילין של היד , למשה רבנו נגלה ה’ בשם י-ה-ו-ה , טלית כנגד י-ה-ו-ה , לכן כותב הארי ז”ל שבקריאת שמע מחזיקים את 2 הציציות ( 8 חוטים בכל ציצית ו5 קשרים = 26 )

מדוע הכלה קונה לחתן טלית בנישואין ולא תפילין ?

מקובל לא לקפל את הטלית בשבת ומשאירים אותה כך עד למוצאי שבת, ההסבר הפשוט הוא כדי שלא תהיה הכנה מקודש לחול, הרב פנחס מקוריץ היה מקפיד לקפל את הטלית ישר במוצאי שבת, אומר המדרש תלפיות : במוצאי שבת תיכף שיצא מבית הכנסת קודם שיבדיל יקפל את טליתו, כי היא סכנה גדולה, שאם לא יקפל את הטלית כל החיצונים ידבקו בטלית, אם שכח כיצד ינהג ? יקח את הטלית וינער אותה מכל צד לארץ, יקפל אותה, יכניס אותה לכיס ורק לאחר מכן יוציא אותה מהכיס ויתעטף בה, מדוע צריך לעשות את כל סדר הפעולות הזה ?

בקריאת שמע אנחנו מזכירים את התפילין לפני הציצית, מדוע אם כן סדר ההנחה הפוך ?

שואל בספר טעמי המנהגים, מדוע התורה קוראת לטלית גדילים ? עונה שם רבי צבי הירש מרימינוב, מדוע לציצית קוראים “גדילים תעשה לך” כי ציצית צריך להתחיל להלביש לילד מגיל 3 וכל פעם שהילד גודל מחליפים לו את הציצית לכן קוראים לה גדילים

כתב העטרת זקנים שטוב להסתכל בציצית שהיא תועלת גדולה לנשמה שלא יזדמן לידו חטא, מדוע אם כן אנחנו מסתכלים בציצית ועדיין נופלים בעברות ?

השל”ה כותב , כנף בגמטריא כעס כי מי שהוא כועס יאחז בכנף הציצית וזו סגולה לבטל הכעס, איך ציצית מועיל לבטל כעס ?

ולביאור הדברים:

כותב הבאר אברהם מסלונין שהאות ש מורכבת מ3 קווים ובסיס, קווים כנגד 3 מידות :

חסד – אהבה, מידתו של אברהם אבינו

יראה – פחד, כנגד יצחק אבינו

תפארת – אמת, כנגד יעקב אבינו, המידה הזו היא שילוב של אהבה ויראה, לקחת את כל העניינים שבעולם ולחבר אותם לה’.

שלושת המידות הללו הם עיקר המידות בעולם ושאר המידות מסתעפות מהן, הבעיה היא שכשהקב”ה ברא את המידות הללו והפשיט אותם אצל האדם הביטוי שלהם היה ביטוי גשמי, לכן כשהקב”ה רוצה להוריד את האהבה לאדם היא מתחברת ל4 היסודות שלו, כל התאבות של האדם הן פועל יוצא של מידת האהבה והתפקיד של האדם הוא לקשר את התאוות הללו לה’ , איך קוראים לזה ? ש-ד-י אלו 3 המידות שיורדים ל 4 היסודות אם אדם לא מקשר אותם לה’ נשאר שד, אבל כשאדם מקשר אותם לה’ נהיה שם ה’ ש-ד-י לכן בכניסה לבית יש מזוזה עם שם ש-ד-י להזכיר לאדם שנכנס עכשיו הביתה שיכולים להיכנס בו עכשיו באחד מ4 היסודות והתפקיד שלו הוא לקשר אותם לה’, האבות הקדושים ככה חיו, כל בעיה וכל מה שעבר עליהם קישרו לה’ ולכן זכו למה שהגיעו, מה קורה כשאדם לא מעלה את זה לה’ והוא נפל\קרס\ פגם, מה אומרים לו, איך מרימים אותו? לפני שהוא נופל אפשר לומר לו שיעלה את התאוות, את הפחד לה’ אבל אחרי שהוא נפל מה אפשר לומר לו ??

עם ישראל במצרים לא הצליחו להעלות את התאוות לה’ ולכן נפלו במ”ט שערי טומאה, לכן אמר הקב”ה למשה אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם, אם אתה לא מוציא אותם אף אחד לא מוציא אותם, משה זה אותיות ש-מה , ש= שלושת המידות והוא מלמד איך מגיעים מה’ 3 המידות ל-“מה” הפירוש של מה זה מאת ה’ כמו שאמר משה רבנו “ונחנו מה” אחרי שאדם מגיע לנקודת השפלות שלו הוא מגיע להבנה שהוא לא יכול ללא הרחמים של ה’ וזו נקודת י-ה-ו-ה, תפילין מלמדים את האדם איך להתחבר לה’, איך זוכים להתחבר לה’ ? ע”י שמלמדים את הילדים למצוא את ה’ בכל מקום, אם כואב לילד צריך לומר לו שיבקש מה’ שיזכה אותו ללמוד מהצער שיש לו את צער גלות השכינה, כשהילדים מתרגלים לראות את ה’ בכל דבר ולא רק בשמים ממעל.

מדוע מברכים להתעטף בציצית הרי מתעטפים בטלית ? אומר רבי יצחק מקוזמיר: הציציות נופלות למטה לכיוון הרצפה, זה בא לומר לנו שנדע שבלי הרחמים של ה’ אנחנו ברצפה !

לכן הכלה קונה לחתן טלית, אומרת הגמרא: חתן נמחלים עוונותיו, אומרת הכלה לחתן: לא מעניין אותי מה עשית עד שהכרת אותי, חשוב לי איך נחיה את חיינו מכאן והלאה, קח טלית, טלית זו ענווה ושפלות, תדע שאתה לא יכול בלי הרחמים של ה’ וכך ימחלו כל עוונותיך ויהפכו לאור.

אומר המהרי”ל במוצאי שבת קח את הטלית ותקפל אותה, טלית זו ענווה אבל יש סכנה, יש אנשים שלוקחים את הדיבורים של הענווה ומקצינים אותם, הם הופכים את הענווה להפקרות, לסיבה להיות בטלנים בגשמיות וברוחניות לכן צריך מיד לקפל את הטלית, להכניס את הדברים לסדר לעבודה עצמית, למסגרת, מי שלא מקפל את הטלית דהיינו מביא את עצמו לסדר למסגרת באים עליו כל החיצונים, אדם שלא מקפל את הטלית צריך לנער אותה, רמז למה שיעשו לו, ינערו אותו שיתאפס על עצמו, מיד לאחר מכן צריך להכניס את הטלית לכיס, לומר לך אם הגעת מתוך השפלות שלך לענווה תצניע את זה, תכניס אותה לכיס

אומר השל”ה הקדוש טלית סגולה לכעס, כנף גימטריה כעס, טלית מסמלת את הענווה מי שאוחז במידת הענווה לא יכול לכעוס, הכעס מגיע מהגאווה לכן מי שרוצה לא לכעוס יחזיק את הטלית ויחשוב לעצמו מי הוא ומה חייו אז יבין שאין לו על מה ולמה לכעוס.

להסתכל בציצית זו תועלת גדולה לנשמה והצלה לאדם שלא יגיע לפני חטא, אדם צריך להבין את המסר שיש בחוטים שיורדים למטה, להזכיר לו שהוא מצד עצמו נמשך למטה ורק ה’ מציל אותו מנפילה

שנזכה לעבוד את ה’ באמונה שלמה כל הימים
אמן

שבת שלום ומבורך