“וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה האל’ …” אומר רש”י מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, שואלים המפרשים מדוע דווקא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק גורמים לו לבוא, מה מיוחד בהם?

“וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה” הרי כבר שמשה ברח מפרע למדיין והיה בן 20 נידו המדיינים את יתרו מלהיות הכהן של מדיין מכיוון שפרש מכל העבודות הזרות שיש, לכן גם הרועים גרשו את בנות יתרו ומשה הציל אותם מידם, אם כך מדוע התורה קוראת לו “כהן מדיין” למרות שעברו לפחות 60 שנים מאז שהיה כהן במדיין? ולמה הוסיפה התורה את המילים “חותן משה” הרי כולם יודעים שיתרו הוא חותן משה.

“אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניך עמה” “ויצא משה לקראת חותנו…” התורה מפרטת איך קיבל משה ואיתו ישראל את יתרו, משה יצא ראשון, אחריו 70 זקנים וכו’ , משה השתחווה לו, נשק לו, שאל לו לשלום וכו’ מדוע התורה יורדת לכל הפרטים הללו בקבלת פני יתרו ?

ויבואו האהלה ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה האלוקים למצרים… את כל התלאה” מדוע משה סיפר ליתרו את כל מה שקרה, הרי בתחילת הפרשה כותבת התורה שיתרו שמע את כל אשר עשה האלוקים לישראל במצרים, בקריאת ים סוף ובמלחמת עמלק.

“וייחד יתרו” אומר רשי: וישמח יתרו, היה מאושר שהקב”ה הציל את ישראל, מדוע רק עכשיו הוא שמח? הרי הוא כבר שמע את השמועה הזו, מדוע רק עכשיו הוא שמח? פירוש נוסף: נעשה בשרו חידודים חידודים, שהיה מיצר על איבוד מצריים, הצטער יתרו על איבוד מצריים, לכאורה הפירוש הזה סותר את הפירוש הראשון לפי הפירוש הזה יתרו הצטער על איבוד מצרים, אם הוא הצטער מדוע הוא בא בכלל למדבר ? כותב על זה התוספות שכאשר שמע יתרו איך התעללו במצרים חזר לסורו והפך להיות שוב כהן מדין, התוספות הזה מאוד תמוה… פירוש שלישי ל”ויחד יתרו” העביר חרב חדה על בשרו, עשה לעצמו ברית מילה, ונשאלת השאלה הרי ע”י במדבר לא מלו, יהושוע מל אותם רק לפני הכניסה לארץ מכיוון שבמדבר לא הייתה רוח צפונית וזו הייתה סכנה למול שם. פרוש רביעי : ייחד יתרו את ליבו לאביו שבשמיים.

לשמוע על מנת לשמוע או לשמוע על מנת להבין:

“וישמע יתרו” הרבה אנשים שומעים \ קוראים חדשות, רק שומעים אבל לא מתייחסים, לא מנסים להבין מה ואיך זה נוגע אליהם, יתרו לא נהג כך, הוא שמע את קריאת ים סוף, השמיעה שלו הייתה קצת יותר עמוקה, יתרו לא הבין איך זה יתכן שהמצרים רודפים בכלל אחרי בנ”י, הרי רק לפני כמה ימים פרעה וכל העם שלחו את בנ”י מדוע פתאום הוא שוב רודף אחרי בנ”י מה השתנה תוך מספר ימים?!, אמר לעצמו יתרו: רואים מכאן יסוד, אם אדם קיבל החלטה טובה אין ערובה שמחר הוא לא יחזור בו מאותה ההחלטה, סימן שלאדם אין יציבות! שמע יתרו גם על מלחמת עמלק, גם שם הוא התבונן על המלחמה יותר לעומק, שמע יתרו שעמלק באו להילחם עם ישראל ברפידים, נדהם יתרו איך היה להם את האומץ להילחם עם ישראל? הרי כתוב בשירת הים “אז נבהלו אלופי אדום” מי אלו אלופי אדום ? עמלק! אם בקריעת ים סוף נכנסה בעמלק בהלה אז איך אזר אומץ לבוא להילחם בעמלק?! מזה הסיק יתרו שגם לרגשות של האדם אין יציבות, אומר יתרו מה שאתה מרגיש היום לא בטוח שתרגיש מחר, אדם יכול לקבל אורות, להרגיש בתפילה שהוא עף לשמים ודבוק ב”ה להרגיש שהוא לא יכול בלי הלימוד ושכל דקה שהוא לומד תורה יקרה מפז, יום למחרת אין לו חשק לקום לתפילה, ללמוד תורה ?! מאן דכר שמיה… שואל יתרו : אם אי אפשר לסמוך על ההחלטות, אי אפשר לסמוך על הרגש, מה צריך לעשות ? מלמד אותנו יתרו : צריך ללכת לצדיק! הלך יתרו למשה רבנו, הדיבור של הצדיק מייצב את האדם, איך אפשר לדעת אם מגיעים לצדיק אמת? אם אדם מגיע לצדיק ומרגיש שיצא משם יותר גדול כנראה שלא הגיע לצדיק אמת, אבל אם הגעת לצדיק ויצאת משם יותר קטן, יצאת משם עם צורך לעבוד על נקודת השפלות זה סימן שהגעת לצדיק אמת, כי ככל שאתה מבין כמה אתה קטן אתה מתחיל להבין כמה ה’ גדול, משה לקח את יתרו וסיפר לו את הניסים שעשה הקב”ה לישראל, בשרו של יתרו נעשה חידודים חידודים, אמר יתרו לעצמו אני לא מאמין, מדוע אני מצטער על מצרים הרי אני כבר שנים לא בצד שלהם?! מכאן ראיה שאני עדיין מחובר אליהם בפנימיות שלי, יותר מזה אומר משה ליתרו: אתה זוכר שפעם היית כהן מדיין? מה אתך היום? עונה יתרו : השתנתי אני כבר מזמן לא שם… אומר לו משה: לא! אתה צריך לדעת שבשורש שלך היית צריך להיות עדיין כהן מדין וזה שאתה לא שם זה רק בגלל הרחמים של ה’ עליך, “וייחד יתרו” שמח יתרו שמחה גדולה, התגלתה לו האפסיות שלו \ נקודת השפלות שלו, הבין יתרו שזה שהוא זכה להגיע עכשיו למדבר זה בגלל שה’ הביא אותו, אם אדם מבין \ חושב שהוא זה שפועל, שה- “אני” שלו הוא זה שמסייע בידו לעשות דברים אז השווי שלו בהתאם, אבל אם אדם מבין שהוא כלי בידי ה’ וכל מה שהוא עושה זה רק תנועות שה’ מעביר דרכו הוא הופך להיות מרכבה לשכינה !! כלי שה’ משתמש בו ולכן השווי שלו הוא לאין ערוך…

עכשיו ברור מדוע סיפרה לנו התורה איך משה קיבל את יתרו “ויצא משה לקראת יתרו וישתחו וישק לו…” כדי להכניס יהודי לעבודת ה’ צריך לאהוב אותו לקרב אותו מתוך אהבת אמת, כשמנסים לקרב אדם מתוך כוחנות, מתוך זלזול האדם מנגד לא יכול לקבל ולכן הוא לא יקבל ולא ישמע, לעומת זאת כשאדם מרגיש שהוא לא יותר טוב מחברו, מדבר אתו בגובה העניים, אוהב אותו אהבת אמת, השני מרגיש זאת ונפתח ליבו לקבל. אותו הדבר בחינוך ילדים, כאשר אדם מחנך את ילדיו ביד קשה הם אף פעם לא יספרו לו את אשר על ליבם, אף פעם לא ישתפו אותו במשברים שלהם, בלבטים שלהם, הדיסטנס שיש בינם לבינו ירחיק אותם ממנו.

שנזכה להבין באמת ולאהוב כל יהודי באשר הוא

שבת שלום ומבורך